Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”,  PKS TRANSPORT HANDEL USŁUGI SP Z O O, ul. Turecka 24, 62-709 Malanów informuje, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Odbiorcy usług/Klienta jest PKS Transport Handel Usługi Sp. z o.o. w Turku z siedzibą w Malanowie  ul. Turecka 24, 62-709 Malanów , dalej jako „PKS Transport”.

 2. Inspektora dane osobowe nie powołano  Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (rekrutacja), b, c i f RODO w celu należytego świadczenia usług przez PKS Transport, wynikających z Umowy Spółki, a także w celu należytej realizacji zawartych umów dostaw/usług/ oraz w celu marketingu własnych produktów lub usług PKS Transport, a także dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 3. prawnie uzasadnionymi interesami PKS Transport w zakresie przetwarzania danych osobowych Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy jest konieczność realizacji swoich podstawowych zadań na podstawie Umowy Spółki;

 4. dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy mogą być udostępniane następującym odbiorcom danych  – innym podmiotom/agencjom windykacyjnym w przypadku dochodzenie roszczeń z tytułu przejazdu bez biletu lub stosownych uprawnień oraz z tytułu świadczenia innych usług przez PKS Transport, o których mowa w Umowie Spółki. Dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;

 5. dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

 6. dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. do czasu zakończenia świadczenia usługi przez PKS Transportna rzecz Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy, a w przypadku braku zapłaty za zrealizowaną usługę aż do zakończenia postępowania sądowego i uprawomocnienia się orzeczenia sądowego, nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień w szczególności: ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 r. poz. 459 ze zm.), ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.), ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.);

 7. Odbiorcy usług/Klientowi/Wykonawcy przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 8. w przypadku procesu rekrutacji Odbiorca usług/Klient ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie czasowym, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody;

 9. Odbiorca usług/Klient/Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;

 10. podanie przez Odbiorcę usług/Klienta/Wykonawcę danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale niezbędne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego. Odmowa udostępnienia danych przez Odbiorcę usług/Klienta/Wykonawcę spowoduje konieczność rozwiązania umowy/zlecenia świadczenie usług pomiędzy PKS Transport Handel Usługi Sp. z o.o. w Turku z siedzibą w Malanowie a Odbiorcą usług/Klientem/Wykonawcą;

 11. dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez PKS Transport Handel Usługi Sp. z o.o. w Turku z siedzibą w Malanowiew tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy/zlecenia.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych